Zvani mums +371 29513855
Izvēlies sev piemērotu valodu
Atbalsts
Uzdot jautājumu?

Atbalsts

Kāds ieguvums no rēķinu reģistrēšanas sistēmā?

Izrakstīts rēķins ir tikai puse no uzvaras. Īstā uzvara ir apmaksāts rēķins. Rēķinu sadaļā jūs ērti varat kontrolēt rēķinu stāvokli un saņemt nepieciešamās atskaites pēc izvēlētajiem parametriem.

 

Forma „Rēķini”

 

Sistēmas iespējas

 • Sagatavot un elektroniski nosūtīt klientam rēķinus
 • Saņemt un pārvaldīt ienākošos rēķinus saistībā ar Projekta izpildes gaitu
 • Pārvaldīt un kontrolēt rēķinu apmaksu caur importētiem bankas darījumiem
 • Analizēt datus pa strukturvienībām, darbības veidiem un izmaksu centriem
 • Pievienot komentārus un piezīmes par rēķinu pārvaldi

Jūsu ieguvumi

 • Sākot no brīža, ka sistēmā tiek reģistrēts Potenciāls,  automātiski veidojas gan potenciālo, gan reālo klientu datu bāze. Ja ar kādu no potenciālajiem klientiem sākotnēji neizveidojas konkrēta sadarbība, jūsu rīcībā paliek biznesa zelta resurss - kontaktinformācija, ko varēsiet izmantot nākotnes projektos
 • Realizēta Projekta informācija ar vienu klikšķi automātiski tiek pārcelts uz Rēķinu sadaļu, un informācija nav jāievada atkārtoti
 • Par visiem darbiem un uzdevumiem sistēmā vienmēr ir kāds atbildīgais, un nav paredzēta iespēja atbildīgo dzēst. Tiklīdz sistēmā ir noteikts par uzdevumu atbildīgais, pilnībā tiek izslēgts risks, ka kādā brīdī darāmie darbi paliek nekontrolēti vai klientam nav sniegta atbilde (piemēram, ja atbildīgais darbinieks saslimis vai devies atvaļinājumā). Protams, jebkurā brīdī ar vienu klikšķi iespējama atbildīgo maiņa un jūs vienmēr redzēsiet, kurš darbinieks strādā pie kura projekta
 • Tieši ar to pašu brīdi, kas Potenciāls ir reģistrēts sistēmā,  ir sākusies laika atskaite tā realizācijai. Līdz ar to – pilnībā ir novērsts “uz vēlāku laiku atlikto darbu” risks. Sistēma ļauj operatīvi konstatēt un izsekot uzdevumus, kuriem tuvojas izpildes termiņš
 • Uzdevumu izpildes procesā iespējams ievietot komentārus par to izpildes gaitu atvērta teksta formātā. Sistēmas pašmērķis nav uzkrāt informāciju uzkrāšanas pēc un likt tās lietotājus aizpildīt masīvus informācijas laukus. Katrs darījums un tā izpildes process var būt unikāls, tādēļ brīva teksta formāts komentāriem izveidots apzināti, neierobežojot sistēmas lietotāju ar iepriekš definētiem un nemaināmiem informācijas laukiem. Mūsuprāt, nav izšķirīgas nozīmes uzskaitīt, cik e-pasti nosūtīti vai cik telefona zvani veikti līdz veiksmīgi realizētam darījumam un izrakstītam rēķinam. Visa komentāru un veikto labojumu vēsture sistēmā tiek hronoloģiski uzkrāta, veidojot pilnu pārskatu par darbu izpildi
 • Rēķins ir secīgs Projekta turpinājums. Ir pieejama visa informācija par darījuma progresu, līdz ar to iespējams nodrošināt Projekta izpildes un rēķinu apmaksas pārvaldi, balstoties uz pamatotu informāciju
 • Tā kā rēķinu apmaksu var kontrolēt  caur importētiem bankas maksājumiem un nav jāveic manuāli ieraksti, pilnībā tiek izslēgta „cilvēcisku” kļūdu rašanās
 • Sistēmā tiek pārskatāmi izdalīti izrakstītie un saņemtie rēķini, informācija par priekšapmaksas un kavētajiem rēķinie, parāda summām u.c. rēķinu pārvaldē nozīmīgiem datiem
 • Dati par atbildīgajiem, izpildes termiņiem un darbu izpildes gaitu veido statistikas datu bāzi par veiksmīgi realizētajiem Projektiem. Tādā veidā biznesa vadība ir nodrošināta ar pamatotu, pilnīgu informāciju un datiem analīzes veikšanai par biznesa efektivitāti
Izejošie rēķini

Izejošo rēķinu sadaļā varat reģistrēt un administrēt izehošos rēķinus

 

Lai pievienotu jaunu izejošo rēķinu, nospiediet pēlēko pogu „Pievienot” formāIzejošo rēķinu saraksts”, un tiks izveidota jauna forma „Izejošais rēķins”

Forma „Izejošo rēķinu saraksts”

 

 

Forma „Izejošias rēķins”

 

Par rēķinu izveidošanas variantiem šeit
Informācija par bloka "Partneri" aizpildīšanu šeit
Informācija par bloka "Atbildīgais" aizpildīšanu šeit
Informācija par bloka "Vēsture" aizpildīšanu šeit

 

 

Preces vai pakalpojuma saņēmējs ir cits klients

Ja preces vai pakalpojuma saņēmējs nav tas pats partneris (klients), kam jūs vēlaties izrakstīt izejošo rēķinu, tad ielieciet ķeksi checkbox’ā  pa kreisi no teksta „Saņēmējs nav partneris”. Sistēmā atvērsies jauns bloks „Saņēmējs”

Bloks "Saņēmējs"

 

 Lai kā saņēmāju pievienotu partneri, kas ir iepriekš reģistrēts sistēmā, bloka „Saņēmējs” laukā „Nosaukums” sāciet rakstīt partnera uzņēmuma nosaukumu. Sistēma automātiski piedāvās izvēlēties sistēmā reģistrēto partneru uzņēmumu nosaukumus. Pēc vēlamā partnera uzņēmuma nosaukuma izvēles, sistēma automātiski aizpildīs pārējos informācijas laukus (adrese, reģistrācijas numurs, PVN reģistrācijas numurs, konts, banka, kontaktperosna, tālrunis) atbilstoši formā „Partneri” ievadītajai informācijia

 Lai kā saņēmāju pievienotu partneri, kas nav reģistrēts sistēmā, nospiediet pēlēko pogu „Pievienot jaunu partneri” un aizpildiet nepieciešamos informācijas laukus

 Laukā „Piegādes vieta” varat norādīt adresi, uz kuru ir jāpiegādā prece vai pakalpojums

 Laukā „Piegādes datums” izvēlieties konkrētās piegādes datumu

 

Preces vai pakalpojuma piegāde

Ja jūs preci vai pakalpojumu piegādājat tās saņēmējam (neatkarīgi no tā, vai partnerim, kam izrakstāt izejošo rēķinu, vai citam saņēmējam), tad ielieciet ķeksi checkbox’ā  pa kreisi no teksta „Tiek piegādāts”. Atvērsies jauns bloks „Transportētājs”

Bloks „Transportētājs”

 Laukā „Nosaukums” ierakstiet transportētāja nosaukumu

 Laukā „Numurs” ierakstiet transportētāja auto numuru

 Laukā „Vārds, uzvārds” ierakstiet transportētāja vārdu un uzvārdu

 

 

Rēķinu sagatavošana DETALIZĒTI

Formas „Rēķins” blokā „Informācija par rēķinu” varat ievadīt informāciju par rēķinu: 

rēķina veids, rēķina numurs, apmaksas veids, valūta, uzdevums, rēķina izrakstīšanas datums, rēķina apmaksas datums, valoda, unikālais lauks, paskaidrojums, kā arī piemērot dažādus PVN un atlaides, iespēju rādīt kavētos un priekšapmaksas rēķinus

Bloks „Informācija par Rēķinu” 

 

 Laukā „Rēķina veids” varat izvēlēties rēķina veidu (iespēja izvēlēties no piedāvātā saraksta vai izveidot jaunu​ 

Lai izveidotu jaunu rēķina veidu, nospiediet apakšējo ierakstu „Izveidot jaunu Rēķina tipu” laukā „Rēķina veids”, aizpildiet nepieciešamos informācijas laukus  apakšblokā „Jauns rēķina veids” un nospiediet zilo pogu „Izveidot”

Apakšbloks „Jauns rēķina veids

Par Rēķinu veidiem (tipiem) skatīt arī "Uzstādījumu" sadaļā 

 

 Laukā „Numurs” sistēma automātiski ievadīs rēķina numuru; ja vēlaties, šajā laukā varat manuāli ievadīt arī citu rēķina numuru

 Laukā „Apmaksas veids” varat izvēlēties apmaksas veidu 

 Laukā „Valūta” izvēlieties valūtu 

Par Valūtām un Valūtu kursiem skatīt arī "Uzstādījumu" sadaļā 

 

 Laukā „Uzdevums” ievadiet uzdevumu jeb darbību/as, kas jāveic konkrētā rēķina realizācijai

 Laukā „Izrakstīšanas datums” sistēmas automātiski piešķirs rēķina izrakstīšanas datumu

 Laukā „Apmaksas datums” varat norādīt izrakstītā rēķina apmaksas datumu

 Laukā „Valoda” izvēlieties rēķina valodu 

 Laukā „Paskaidrojums” brīva teksta formātā varat ievadīt paskaidrojošu informāciju par konkrēto rēķinu, piemēram, rēķina paskaidrojumu

 Kolonnas „Mērvienība”, „Skaits”, „Cena”, „Summa”, „PVN” aizpildiet atbilstoši konkrētā rēķina vajadzībām

 Ja nepieciešamas, laukā „PVN atsauce” varat pievienot, piemēram, atsauci uz konkrētu likuma, noteikumu vai tml. punktu, saskaņā ar kuru ir izvēlēta konkrēta PVN likme.

Lai izveidotu jaunu atsauci, izvēlieties „Izveidot jaunu PVN atsauci” laukā „PVN atsauce”, aizpildiet nepieciešamos informācijas laukus  apakšblokā „Pievienot jaunu PVN atsauci” un nospiediet zilo pogu „Izveidot”

Apakšbloks „Pievienot jaunu PVN atsauci”

Par PVN atsaucēm skatīt arī "Uzstādījumu" sadaļā 

 

Pielikumu pievienošana rēķinam

Bloks "Piezīmes un pielikumi"

Lai rēķinam pievienotu pielikumu (piemēram, atskaiti par paveikto darbu, pieņemšanas-nodošanas aktu utt.), kolonnā „Pielikumi” nospiediet uz lauka „Select a file to upload”

Ja fails, ko vēlaties pievienot pielikumam, ir augšupielādēts sistēmā jau iepriekš, nospiediet pelēko pogu „Izvēlēties no saraksta”

Ja fails, ko vēlaties pievienot pielikumam, nav augšupielādēts sistēmā jau iepriekš, nospiediet pelēko pogu „Augšupielādēt”.

Laukā „Nosaukums” varat ierakstīt pielikuma faila nosaukumu

Pēc pielikuma augšupielādēšanas, lai dzēstu pielikumu, nospiediet uz sarkanā krustiņa „Dzēst”, kas pēc pielikuma augšupielādēšanas parādās blakus augšupielādētā faila rindai

Lai apskatītu pielikumu, nospiediet uz acs simbola „Skatīt”, kas atrodas blakus sarkanajam krustiņam „Dzēst”

Brīvā teksta laukā „Piezīmes” varat pievienot piezīmes par sagatavoto rēķinu

 

Rēķinu pozīcijas

Blokā „Informācija par rēķinu” ir vairākas kolonnas, kurās varat administrēt un veidot rēķinus pēc specifiskām pazīmēm: Unikālais lauks, Projekts, Paskaidrojums

Kolonnā „Unikālais lauks” varat sadalīt rēķinu vairākās pozīcijās, lai gūtu detalizētāku pārskatu par finanšu plūsmām jūsu biznesā pa darbības veidiem un konkrētām pozīcijām. Šie dati sniegs jums iespēju, pēc nepieciešamības, veikt kvalitatīvāku biznesa pārvaldes analīzi. Rēķinu pozīcijas varat izveidot pēc savas vajadzības, neierobežotā daudzumā un detalizācijas pakāpē. 

Kolonna „Unikālais lauks” 

 

Analītika jeb darbības veidi

Lai izveidotu nepieciešamos un savam projektam atbilstošākos darbības veidus (sistēmā – Analītika), nospiediet apakšējo ierakstu „Izveidot jaunu Analītiku”, kas atrodas laukā „Izvēlieties Analītiku”.

Aizpildiet nepieciešamos informācijas laukus apakšblokā „Jauna analītika” un nospiediet zilo pogu „Izveidot”

Apakšbloks „Jauna analītika”

Varat veidot arī darbības veidu koku ar apakšsadaļām, izvēloties funkciju „Palikt Centru zem esoša ieraksta”. Tā, piemēram, zem rēķinu pozīcijas (Analītika  1) „Web projekti” varat izveidot tādas rēķinu apakšpozīcijas (Analītika 1.1, Analītika 1.2 ut.) kā „Dizains”, „Programmēšana”, „Testēšana” utt., tādējādi gūstot pilnīgu pārskatu par projekta izmaksu veidošanos un pozīcijām 
Par Analītiku skatīt arī "Uzstādījumu" sadaļā

 

Izmaksu centri jeb finanšu kategorijas

 

Lai izveidotu nepieciešamās un savam projektam atbilstošākās finanšu kategorijas (sistēmā – Izmaksu Centri),  nospiediet apakšējo ierakstu „Izveidot jaunu izmaksu centru”, kas atrodas laukā „Izvēlieties izmaksu centru"

Aizpildiet nepieciešamos informācijas laukus  apakšblokā „Jauns profils” un nospiediet zilo pogu „Izveidot”

Apakšbloks „Jauns profils”

Par Izmaksu centriem skatīt arī "Uzstādījumu" sadaļā

 

Struktūrvienību iekļaušana rēķinā

Ja jūsu uzņēmumam ir vairākas struktūrvienības, tad trešajā kolonnas „Unikālais lauks” laukā varat izvēlēties izrakstīt rēķinu no konkrētas struktūrvienības, kas iepriekš reģistrēta sistēmā formā „Profils

Informācijas lauks „Uzņēmuma struktūrvienība”

 

Rēķinu piesaiste projektiem

Kolonnā „Projekts” varat izvēlēties Projektu, kas saistīts ar rēķinu (iespēja izvēlēties no piedāvātā projektu saraksta, kas uzsākti ar attiecīgo partneri, kam izrakstāt rēķinu). Ja šajā kolonnā būsiet izvēlējies konkrētu projektu, tad pie attiecīgā projekta šis rēķins automātiksi „iesauksies” pie projekta ienākumiem (vairāk šeit)

 

 

***

Blokā „Informācija par Rēķinu” varat piemērot 1) dažādus PVN, 2) rindu atlaides, 3) rēķina atlaidi, kā arī 4) iespēju rādīt kavētos rēķinus un 5) rādīt priekšapmaksu

 

Dažādas PVN likmes

Lai piemērotu dažādas PVN likmes, ielieciet ķeksi attiecīgajā checkbox’ā "Dažādi PVN" bloka „Informācija par rēķinu” augšējā kreisajā stūrī. Bloka „Informācija par rēķinu” vidējā daļā izveidosies jauna izvēlne  - kolonna „PVN”. Kolonnā „PVN” varat izvēlēties kādu no piedāvātajiem PVN likmju variantiem vai arī izveidot jaunu PVN likmi. Lai izveidotu jaunu PVN likmi, nospiediet apakšējo ierakstu „Izveidot jaunu PVN likmi” kolonnā „PVN”, aizpildiet nepieciešamos informācijas laukus  apakšblokā „Jauna PVN Likme” un nospiediet zilo pogu „Izveidot”

Bloks „Informācija par rēķinu” bez kolonnas „PVN” 

Bloks „Informācija par rēķinu” ar kolonnu „PVN” 

 

Apakšbloks „Jauna PVN Likme”

Par PVN likmēm skatīt arī "Uzstādījumu" sadaļā

 

Rindu atlaides

 

Lai piemērotu rindu atlaides, ielieciet ķeksi attiecīgajā checkbox’ā "Rindu atlaides" bloka „Informācija par rēķinu” augšējā kreisajā stūrī. Vienlaicīgi nevar tikt piemērotas rindu atlaides un rēķina atlaide. Rindu atlaides un rēķina atlaide tiek piemērotas procentuālā izteiksmē. Ja vēlaties piemērot atlaidi atsevišķam/iem ierakstam/iem jeb konkrētai/ām rēķina daļai/ām pozīcijai/ām, tad izvēlieties iespēju „Rindu atlaides”. Ja vēlaties piemērot atlaidi visam rēķinam kopumā, tad izvēlēties iespēju „Rēķina atlaide”

Bloka „Informācija par rēķinu” vidējā daļā izveidosies jauna izvēlne  - kolonna „Atlaide”. Lai piemērotu rindas (ieraksta/ pozīcijas/ rēķina daļas) atlaidi/es, ievadiet konkrēto atlaidi kolonnas „Atlaide” informācijas laukā

Bloks „Informācija par rēķinu” bez kolonnas „Atlaide” 

Bloks „Informācija par rēķinu” ar kolonnu „Atlaide” 

 

Rēķina atlaide

 

Lai piemērotu rēķina atlaidi, ielieciet ķeksi attiecīgajā checkbox’ā "Rēķina atlaide" bloka „Informācija par rēķinu” augšējā kreisajā stūrī. Vienlaicīgi nevar tikt piemērotas rindu atlaides un rēķina atlaide. Rindu atlaides un rēķina atlaide tiek piemērotas procentuālā izteiksmē. Ja vēlaties piemērot atlaidi atsevišķam/iem ierakstam/iem jeb konkrētai/ām rēķina daļai/ām pozīcijai/ām, tad izvēlieties iespēju „Rindu atlaides”. Ja vēlaties piemērot atlaidi visam rēķinam kopumā, tad izvēlēties iespēju „Rēķina atlaide”

Bloka „Informācija par rēķinu” vidējā daļā izveidosies jauna izvēlne  - rinda „Rēķina atlaide”. Lai piemērotu rēķina atlaidi, ievadiet konkrēto atlaidi rindas „Rēķina atlaide” informācijas laukā

Bloks „Informācija par rēķinu” bez rindas „Rēķina  atlaide” 

Bloks „Informācija par rēķinu” ar rindu „Rēķina  atlaide” 

 

Kavētie rēķini

Lai varētu apskatīt kavētos rēķinus, ielieciet ķeksi attiecīgajā checkbox’ā "Rādīt kavētos rēķinus" bloka „Informācija par rēķinu” augšējā kreisajā stūrī. Formā „Izejošais rēķins” izveidosies jauns bloks „Kavētie rēķini”

Bez bloka „Kavētie rēķini” 

Ar bloku „Kavētie rēķini” 

 

Priekšapmaksas rēķini

Lai varētu apskatīt priekšapmaksas rēķinus, ielieciet ķeksi attiecīgajā checkbox’ā "Rādīt priekšapmaksu" bloka „Informācija par rēķinu” augšējā kreisajā stūrī. Formā „Izejošais rēķins” izveidosies jauns bloks „Priekšapmaksas rēķini”

Bez bloka „Priekšapmaksas rēķini” 

Ar bloku „Priekšapmaksas rēķini” 

Ja būsiet izvēlējies piemērot priekšapmaksas rēķinu, blokā „Priekšapmaksas rēķini” ielieciet ķeksi ” checkbox’ā pretī attiecīgajam rēķinam

Ja būsiet ielicis ķeksi checkbox’ā blokā „Priekšapmaksas rēķini” pretī rēķinam, priekšapmaksas summa automātiski tiks ievadīta pie rēķina informācijas

Bloks „Informācija par rēķinu” (Priekšapmaksa)

 

 

Saglabāt!

 

Kad formas „Izejošais rēķins” bloki ir aizpildīti, nospiediet pēlēko pogu „Saglabāt”, kas atrodas formas „Izejošais rēķins” apakšējā un augšējā kreisajā stūrī

 

Drukāt!

 

Lai izdrukātu formu „Izejošais rēķins” ar tajā ievadīto informāciju, nospiediet pēlēko pogu „Drukāt”, kas atrodas formas „Izejošais rēķins” apakšējā un augšējā kreisajā stūrī

 

Anulēt

 

Lai anulētu sagatavoto rēķinu, nospiediet pēlēko pogu „Anulēt”, kas atrodas formas „Izejošais rēķins” apakšējā un augšējā kreisajā stūrī

Pēc anulēšanas rēķinu nebūs iespēja labot

 

PDF

 

Lai sagatavoto rēķinu pārveidotu PDF formātā, nospiediet pēlēko pogu „PDF”, kas atrodas formas „Izejošais rēķins” apakšējā un augšējā kreisajā stūrī

 

 

Apsveicam, jūs esat sagatavojis rēķinu! Laiks to sūtīt klientam! 

Kā aizsūtīt klientam rēķinu?

Kad formas „Izejošais rēķins” laukos ievadīta rēķina informācija, varat sūtīt sagatavoto rēķinu partnerim uz apmaksu.

Lai to izdarītu, spiediet tumši pelēko pogu „Nosūtīt”, kas atrodas formas „Izejošais rēķins” apakšējā un augšējā kreisajā stūrī.

 

Sistēma atvērs apakšbloku „Nosūtīt rēķinu”. Ievadiet laukā „E-pasts, uz kuru sūtīt” klienta e-pastu, uz kuru tiks nosūtīts jūsu sagatavotais rēķins, un nospiediet zaļo pogu „Nosūtīt”

Apakšbloks „Nosūtīt rēķinu”

 

Klients jūsu sagatavoto rēķinu savā e-pastā saņems šādā formātā:

Forma „Nosūtīts izejošais rēķins klientam”

Izejošo rēķinu saraksts

Kad sistēmā ievadīti izejošie rēķini, veidojas jauns bloks „Izejošo rēķinu saraksts”, kurā pārskatāmi visi izejošie rēķini

 

Forma „izejošo rēķnu saraksts”

 

Kolonnā „Statuss” norādīts katra izejošā rēķina statuss

Izejošajam rēķinam var būt šādi statusi: Jauns (izejošais rēķins), Nosūtīts, Anulēts, Apmaksāts, Kavēts

Kolonnā „Datums” norādīts katra izejošā rēķina sagatavošanas datums

Kolonnā „Parāds” norādītas rēķinu summas, ko klienti nav apmaksājuši 

Kolonnā „Nodoklis” norādītas visu izrakstīto rēķinu nodokļa summas

Kolonnā „Summa apmaksai” norādītas visu izrakstīto rēķinu kopējās summas apmaksai

Kolonnā „Termiņš” norādīts katra izejošā rēķina apmaksas datums

Lai dzēstu vienu vai vairākus rēķinus, nospiediet uz sarkanā krustiņa „Dzēst”, kas atrodas kolonnā „Darbības”, pretī attiecīgajam rēķinam

Lai labotu informāciju par kādu no rēķiniem:

 • nospiediet uz dzeltenās krāsas zīmuļa simbola „Labot”, kas atrodas kolonnā „Darbības”, pretī attiecīgajam rēķinam, vai arī
 • uzbrauciet ar peli uz rēķina rindas (tā iezīmēsies tumšākā krāsā) un divas reizes noklikšķiniet peli

Lai apskatītu vēsturi (kad rēķins izrakstīts, kad samaksāts utt.) par jebkuru no rēķiniem, nospiediet uz pelēkās krāsas ķēdītes simbola „Sasaiste”, kas atrodas kolonnā „Darbības”, pretī attiecīgajam rēķinam. Sistēma automātiski atvērs Sasaistes sadaļu ar visu saistīto vēsturisko informāciju par konkrēto rēķinu

 

Piemērs - izejošais rēķins + bankas ieņēmumi

Lai vienkāršotu ierakstu meklēšanu atlasi formā „Rēķinu saraksts”, izmantojiet filta laukus (Meklēt pēc..) virs katras kolonnas, kā arī lauku „Meklēt”, kas atrodas formas „Rēķinu saraksts” augšējā labajā stūrī

Lai mainītu ierakstu skaitu, kuru attēlošana ietilpst vienā lapā, laukā „Rādīt [vēlamais skaitlis] ierakstus” norādiet vēlamo ierakstu skaitu

 

Ienākošie rēķini

Jebkuru ienākošo rēķinu saistībā ar projektu realizāciju iespējams reģistrēt sistēmā rēķinu sadaļā, lai konkrētās summas automātiski tiktu ierēķinātas projektu izdevumos un projektu peļņas aprēķinos

 

Lai pievienotu jaunu ienākošo rēķinu, nospiediet pēlēko pogu „Pievienot” formā „Ienākošo rēķinu saraksts”

Forma „Ienākošo rēķinu saraksts”

 

 

Informācija par bloka "Partneri" aizpildīšanu šeit
Informācija par bloka "Atbildīgais" aizpildīšanu šeit
Informācija par bloka "Vēsture" aizpildīšanu šeit
Ienākošo rēķinu saraksts

Kad sistēmā ievadīti ienākošie rēķini, veidojas jauns bloks „Ienākošo rēķinu saraksts”, kurā pārskatāmi visi ienākošie rēķini

 

Forma „Ienākošo rēķnu saraksts”

 

Kolonnā „Statuss” norādīts katra ienākošā rēķina statuss. Sarakstā iekļauti visi darījumi/ procesi, kas sistēmā reģistrēti un uzsākti no Ienākošo rēķinu soļa

Izejošajam rēķinam var būt šādi statusi: Jauns (ienākošais rēķins), Apmaksāts, Kavēts

Kolonnā „Datums” norādīts katra ienākošā rēķina reģistrēšanas datums

Kolonnā „Parāds” norādītas rēķinu summas, ko uzņēmums nav apmaksājis

Kolonnā „Nodoklis” norādītas visu ienākošo rēķinu nodokļa summas

Kolonnā „Summa apmaksai” norādītas visu ienākošo rēķinu kopējās summas apmaksai

Kolonnā „Termiņš” norādīts katra ienākošā rēķina apmaksas datums

Lai dzēstu vienu vai vairākus rēķinus, nospiediet uz sarkanā krustiņa „Dzēst”, kas atrodas kolonnā „Darbības”, pretī attiecīgajam rēķinam

Lai labotu informāciju par kādu no rēķiniem:

 • nospiediet uz dzeltenās krāsas zīmuļa simbola „Labot”, kas atrodas kolonnā „Darbības”, pretī attiecīgajam rēķinam, vai arī
 • uzbrauciet ar peli uz rēķina rindas (tā iezīmēsies tumšākā krāsā) un divas reizes noklikšķiniet peli

Lai apskatītu vēsturi (kad rēķins reģistrēts, kad samaksāts utt.) par jebkuru no rēķiniem, nospiediet uz pelēkās krāsas ķēdītes simbola „Sasaiste”, kas atrodas kolonnā „Darbības”, pretī attiecīgajam rēķinam. Sistēma automātiski atvērs Sasaistes sadaļu ar visu saistīto vēsturisko informāciju par konkrēto rēķinu

 

Piemērs - ienākošais rēķins + bankas izdevumi

 

Lai vienkāršotu ierakstu meklēšanu atlasi formā „Rēķinu saraksts”, izmantojiet filta laukus (Meklēt pēc..) virs katras kolonnas, kā arī lauku „Meklēt”, kas atrodas formas „Rēķinu saraksts” augšējā labajā stūrī

Lai mainītu ierakstu skaitu, kuru attēlošana ietilpst vienā lapā, laukā „Rādīt [vēlamais skaitlis] ierakstus” norādiet vēlamo ierakstu skaitu

Kā apmaksāt ienākošos rēķinus?

Lai veiktu ienākošo rēķinu apmaksu, ielieciet ķeksi checkbox’ā pie attiecīgā rēķina  un nospiediet pelēko pogu „Eksportēt uz banku” , kas atrodas bloka „Ienākošo rēķinu saraksta” apakšējā un augšējā kreisajā pusē. 

Forma "Ienākošo rēķinu saraksts"

 

Sistēma atvērs jaunu apakšbloku „Maksājuma eksports uz banku”. Izvēlieties bankas kontu no piedāvātā saraksta, kas iepriekš reģistrēts Partnera sadaļā, un nospiediet zilo pogu „Eksportēt uz banku”

Apakšbloks „Maksājumu eksports uz banku”

 

Izmēģini jau tagad
Paaugstini sava biznesa rentabilitāti ar Orton CRM
Apskatīt visas atsauksmes

Mūsu Klientu Atsauksmes

Ir ieviesta kārtība

Kopš sāku lietot Ortonu, sajūta ir tāda kā mamma beidzot manā istabā būtu ieviesusi kārtību. Viss ir sašķirots - zeķes pie zeķēm, bikses pie biksēm, maikas pie maikām un pietam vēl viss ir skapī salikts, kuru es varu atvērt no jebkuras vietas, un beidzot man ir skaidrs, kas manā skapī atrodas un ko es visbiežāk velku mugurā. Un beidzot man ir skaidrība, kur tā mana nauda izkūst :)

Ir ieviesta kārtība
Raivis Lankovskis
Revor

Vienkārši un efektīvi

Esmu biznesā 17 gadus un zinu kas tiešām ir svarīgi ! Svarīgs ir Tevis dotais vārds klientam, kad esi tam ko solījis……. bet ne mazāk svarīgi ir arī saprast, cik tad ienesīgs ir katrs darījums…… ir tiešām lieliski, kad beidzot ir pieejama vienkārša un efektīva biznesa vadības sistēma mazajam biznesam, kura ļaus man neaizmirst jebkuru darbiņu, kas jāizdara, palīdzēs kontrolēt izmaksas kartam biznesa projektam atsevišķi un vēl pie tam latviešu valodā! …….. Tā tik turēt Ortoniņ!

Vienkārši un efektīvi
Māris Vesmanis
VESMANN

Super

Ar OrtonCRM savu biznesu varu pārvaldīt produktīvāk. Iespējams efektīvāk kontrolēt darījumu stadijas un paliek vairāk laika tiešajiem pienākumiem

Super
Guntars Gudermanis
Dizaineris

Kontakti

+371 29513855
info@ortoncrm.com

Dalies

Pie mums norēķināties var ar

ERAF, LIAA
Nosūtīt ziņu
* - obligāti aizpildāmie lauki